Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез – не більше 3-х сторінок при  форматі  сторінки А4, орієнтація книжкова;

Поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0;

Абзац – 1,25 см;

Формат Microsoft  Word 1997-2003;

Перший рядок – Прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівнювання праворуч);

Другий рядок – через інтервал назва тез доповідей (шрифт напівжирний, великими літерами, вирівнювання по центру);

Текст тез доповідей вирівнюється по ширині;

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання».